הצהרת פרטיות
 תאריך עדכון אחרון 30–נובמבר–2015

הצהרת הוביטק לגבי פרטיות מקוונת

 הבהרה : אתר המכירות הוביטק (www.hobbytech-il.com ) הינו שם מסחרי בלבד. האתר מופעל ומנוהל ע"י חברת או.אמ.אס.טי שיווק וייבוא בע"מ.
הוביטק מכבדת את פרטיותך ולכן מחויבת להגן עליה. הוביטק נותנת הצהרה זו בעניין פרטיות מקוונת על מנת שתהיה מודע למדיניות ולשיטות של הוביטק בתחום הפרטיות, ולבחירה שלך לגבי אופן איסוף המידע אודותיך והשימוש בו
.

הצהרת פרטיות זאת חלה על כל אתרי האינטרנט והמתחמים שבבעלות או.אמ.אס.טי שיווק וייבוא בע"מ או המופעלים על ידה. 

סוגי המידע שאנו אוספים

הצהרת פרטיות זאת חלה הן על מידע אישי והן על מידע לא אישי. 

מידע אישי
 מידע אישי הוא מידע הקשור בשמך. הוביטק עושה שימוש במידע אישי על מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך, ולספק לך שירות טוב יותר. אם תבחר לספק לנו מידע אישי, הוא ישמש אך ורק לצורך הקשר של הוביטק א תך. הוביטק לא תמסור, תמכור, תשכיר או תחכיר את המידע האישי שלך לאחרים. סוגי המידע האישי שתספק לנו בדפי אינטרנט שונים של הוביטק עשויים לכלול שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, דרך מועדפת ליצירת קשר, רקע תעסוקתי, השכלה, תחומי העניין האישיים ו/או המקצועיים שלך, מצב אישי וכד'. מטרת איסוף המידע האישי הינה שיפור האתר, התאמת תכניו לצרכיך ותחומי העניין שלך ולהודיע לך על עדכונים הרלבנטיים לגביך. 

מידע לא אישי
מידע לא אישי הוא מידע אודות שימוש והפעלת שירות שאינו מקושר לזהותך. הוביטק אוספת ומנתחת מידע לא אישי על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים משתמשים באתר הוביטק . המידע הלא אישי שאנו אוספים עשוי לכלול את הדפים בהם ביקרת באתרי הוביטק, התאריך והשעה של הגישה שלך לאתר, כתובות URL ייחודיות בהן ביקרת באתר הוביטק, סוג הדפדפן שלך, ספק שירותי האינטרנט שלך וכתובת ה- IP שלך. רוב המידע הלא אישי נאסף באמצעות קובצי cookie ("עוגיות") או טכנולוגיות ניתוח אחרות. דפי האינטרנט של הוביטק עושים שימוש בעוגיות, בשרות Google ניתוחים אנליסטיים ובטכנולוגיות אחרות לצורכי ניתוח המידע ולשירותי התאמה אישית. השימוש בטכנולוגיות האמור ות לעיל אינו נעשה לצורך גישה למידע אישי שלך אלא לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר הוביטק על חלקיו השונים וכל צורך שיפור האתר, ניהול מגמות וניהול האתר. 

כללי
 לעיתים תעסיק הוביטק חברות צד שלישי באספקת שירותים כגון עדכון האתר, דיוור ישיר או משלוח הודעות למנויי האתר. במקרים כאלה, נספק לאותן חברות את המידע הדרוש להן לאספקת השירותים ונאסור עליהן להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת. המידע שלך עשוי להישמר בשרתים במדינת ישראל או לפי בחירת הוביטק, במדינה אחרת, ואתה מסכים מראש להעברת המידע למדינה אחרת לצורך שמירתו, בכפוף לכללי אבטחת המידע המפורטים בהצהרה זאת. 

קישור לאתרים של צדדים שלישיים
 לנוחיותך, עשויים אתרי הוביטק לספק קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. אם תיגש לקישורים אלה, תעזוב את אתר הוביטק. איננו מאשרים אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים או יוצרים מצגים כלשהם לגביהם. המידע האישי שאתה בוחר למסור לצדדים שלישיים בלתי קשורים להוביטק אינו מכוסה על- ידי הצהרת הפרטיות של הוביטק. מומלץ לבדוק את מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד שלישי לפני מסירת מידע אישי שלך. ישנם צדדים שלישיים העשויים לחלוק את המידע האישי הנמצא ברשותן עם הוביטק; על שיתוף כזה חלה מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. 

הגנה על מידע אישי של ילדים
האתר מיועד לציבור הרחב. הוביטק אינה אוספת ביודעין מידע אישי מילדים. 

אופן השימוש במידע שלך
הוביטק עושה שימוש במידע האישי שלך על מנת לספק לך שירותים ועל מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך. אנו נשתמש במידע אודותיך על מנת להפנות אליך מידע רלבנטי, מענה לשאלות, לעדכן אותך בדבר שירותים, מוצרים חדשים ומבצעים.. מעת לעת אנו עשויים להשתמש במידע אודותיך על מנת להתקשר אליך לשם עריכת סקרים או לצרכים אחרים. אנו ניתן לך הזדמנות לבחור את ההעדפות הפרטיות שלך בנוגע להתקשרויות מסוג זה (ראה סעיף "העדפות הפרטיות שלך והבחירה לחלוק או שלא לחלוק את המידע"). מידע אישי הנאסף במקוון עשוי להיות משולב עם מידע שתספק ל-הוביטק באמצעות מקורות אחרים. מידע לא אישי נאסף לצורכי דיווח אודות השימוש באתר הוביטק, ביצועי האתר ויעילותו. מידע זה משמש לשיפור האתר ותוכנו. 

עם מי נחלוק את המידע שלך?
הוביטק לא תעביר, לא תמסור ולא תמכור את המידע האישי שלך, לא תשכירו ולא תחכירו לאחרים. הוביטק לא תחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים למעט כאמור לעיל, אלא במענה לפניותיך, אם הוביטק תחויב לגלות מידע אישי על-פי דין או צו של בית משפט או מתוך אמונה בתום לב שפעולה זו דרושה לשם: (א) ציות לדרישות החוק או היענות להליך משפטי כנגד הוביטק או האתר; (ב) שמירה והגנה על הזכויות או הקניין של הוביטק ושל אתרי האינטרנט שלה, או (ג) פעולה בנסיבות דחופות כדי להגן על הביטחון האישי של העובדים והנציגים של הוביטק, של המשתמשים במוצרים או בשירותים של הוביטק או של הציבור הרחב. 
במקרה של מיזוג או שינוי מבנה של הוביטק או פעילותה עשוי המידע האישי שלך לעבור לגוף הממוזג או הרוכש. היה ויתרחשו מיזוג או רכישה כאמור, תעשה הוביטק כל מאמץ סביר על מנת להודיע לך במקרה שתחלוק עם הישות המתמזגת או הרוכשת את המידע האישי שלך, כולו או חלקו, על מנת שתוכל להמשיך לשרתך. 

דיוור ישיר ללקוחות
הוביטק עושה שימוש בתוכנת דיוור ישיר ושולחת מעת לעת ללקוחות הרשומים מידע הכולל עדכונים שוטפים, מידע על מוצרים חדשים, פרסום וכל חומר המאפשר שמירה הקשר עם הלקוחות וקידום המכירות. באפשרותך לבקש להסיר את פרטיך מרשימת תפוצה זו בכל עת.

 העדפות פרטיות שלך והבחירה שלא לחלוק את המידע
הוביטק מאפשרת לך לבחור האם לקבל מגוון של מידע מהאתר. באפשרותך להירשם כמנוי על מנת לקבל מידע ושירותים ספציפיים מהאתר שאינם זמינים למשתמשים מזדמנים. אנו נעשה כל מאמץ על מנת לכבד את העדפותיך.
הוביטק לא תעשה שימוש במידע אישי שלך למטרה אחרת מלבד זו שצוינה בעת שמסרת את המידע שלך. באפשרותך לקבל דיוור ישיר והודעות שיווקיות ככל שתהיינה. אנא ציין את ההעדפות שלך על ידי פנייה לפי פרטי "צור קשר" שבאתר הוביטק .

 המידע אודותיך וצדדים שלישיים
 שירותים מסוימים של הוביטק קשורים לשירותים של צדדים שלישיים בלתי קשורים, וחלקן מציעים לך לחלוק הן עם הוביטק והן עם הצד השלישי את המידע האישי שהנך מספק. לא נחלוק את המידע האישי שלך עם אותם צדדים שלישיים אלא אם תבחר בכך.

 הגישה למידע אודותיך ודיוקו
הוביטק שואפת לשמירה על דיוקו של המידע האישי שלך. אנו נספק לך גישה למידע שלך, ובין היתר נעשה מאמץ סביר לספק לך גישה מקוונת ואפשרות לשנות את המידע שלך. 

אבטחת המידע האישי
הוביטק מחויבת לאבטחת המידע שהנך מספק לה ולשם כך נקבעו על ידה נוהלים לאבטחת מידע. הוביטק משתמשת בטכנולוגיות ונוהלים שונים לאבטחת המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. 

שינויים בהצהרה זאת
יתכנו עדכונים להצהרת הוביטק בעניין פרטיות מקוונת. עדכונים יפורסמו באתר כעדכון למסמך זה בו נעדכן את תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהם התנאים העדכניים. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את ההצהרה המעודכנת, שכן היא המחייבת ממועד העדכון ואילך. המשך השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך להצהרת פרטיות זו ולעדכונים שלה.

צור קשר
 אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא שלח אותן לכתובת הבאה:sales@hobbytech-il.com  או דרך טופס "צור קשר" באתר הוביטק

הבהרה
ההצהרה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד 

. על הצהרה זאת ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בהצהרה ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו. הוביטק מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל. הוביטק אינה אחראית למקרה שנעשה שימוש באתר ממדינה אחרת שאינה נותנת תוקף להצהרה זאת